பாசன முறைகள்

காசாங்காடு கிராமத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள பாசன முறைகள்.
  1. மேற்பரப்பு பாசன முறை (Surface Irrigation)
  2. சொட்டு நீர் பாசன முறை (Drip Irrigation)
  3. வாய்க்கால் பாசன முறை (Localized Irrigation)
பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ள பாசன முறைகள்:
  1. தெளிப்பு பாசன முறை (Sprinker or  Overhead Irrigation)
Comments