வேதம்‎ > ‎

அளவு முறைகள்

காசாங்காடு கிராமத்தில் அளவிடப்படும் முறை வேதங்களில் இருந்து வருடப்பட்ட கணக்கதிகாரம் கொண்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
பண்ட மற்று முறைகளில் இன்றும் (10 August 2012) வேத முறைகளே பயன்படுத்தபடுகிறது.இன்று மெட்ரிக் மற்றும் SI முறைகளும் வர்த்தக தொடர்புகளில் மட்டும் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

நூல் உதவி:

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை

Ċ
Unknown user,
Aug 9, 2012, 8:48 PM
Comments