இளைஞர் ஒருங்கிணைப்பு குழு

தொடங்கிய தேதி: 1985
முடிவுற்ற தேதி: 1995
அரசு பதிவு எண் (இருந்தால்):
தொடங்க மூல காரணம்: கிராமத்தில் பல்வேறு இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது
நிதி மூலம்: காசாங்காடு கிராம மக்களின் நன்கொடையை வைத்து
கிராமதிர்க்காக செலவு செய்த விபரம் (இருந்தால்):
பொது சேவை குழுவின் திட்டங்கள் (இருந்தால்) : வருடம் ஒருமுறை இலக்கிய நிகழ்ச்சியை கிராம மக்களுக்கு நடத்துவது
உறுப்பினர்கள் விபரங்கள் (இருந்தால்) :
கிராமத்திற்கு செய்த பணிகள் அல்லது தொண்டுகளின் விபரங்கள்:Comments