பொது சேவை குழுக்கள்


பொது சேவை குழுக்கள் தகவல் படிவம்:

தொடங்கிய தேதி:
முடிவுற்ற தேதி:
தொடங்க மூல காரணம்:
நிதி மூலம்:
கிராமதிர்க்காக செலவு செய்த விபரம் (இருந்தால்):
பொது சேவை குழுவின் திட்டங்கள் (இருந்தால்) :
உறுப்பினர்கள் விபரங்கள் (இருந்தால்) :
கிராமத்திற்கு செய்த பணிகளின் விபரங்கள்: