திருமணம்


பங்காளி முறைகள்:
  1. தெற்குதெரு, நடுத்தெரு, பிலாவடிகொல்லை (பிரிவு 1)
  2. மேலதெரு, கீழத்தெரு (பிரிவு 2)
பிரிவு 1 மற்றும் பிரிவு 2 மாமன் முறைகள். இது தவிர மற்ற தெருக்களில் இருந்து வேறு தெருவுக்கு குடி பெயர்ந்துள்ளனர், குடி பெயர்ந்தாலும் உறவுமுறைகள் மாற்றபடுவதில்லை.


Comments