தெருக்கள் மற்றும் வீட்டின் பெயர்கள்


தெருக்கள் மற்றும் வீட்டின் பெயர்கள் எவ்வாறு கிடைக்கபெற்றது என்பது பற்றிய வரலாறு.
பிழைகள், திருத்தங்கள், விடுபட்ட தகவல்கள் இருப்பினும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தெருக்கள்:
 1. கீழத்தெரு
  1. கிராமத்தின் கிழக்கு திசையில் அமைந்திருப்பதால் கிழக்குதெரு என்ற பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 2. தெற்குதெரு
  1. கிராமத்தின் தெற்கு திசையில் அமைந்திருபத்தால் தெற்குதெரு என்ற பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 3. நடுத்தெரு
  1. கிராமத்தின் நடு பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் நடுத்தெரு என்ற பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 4. பிலாவடிகொல்லை
 5. பிள்ளையார் கோவில் தெரு
  1. கிராமத்தின் பிள்ளையார் கோவில் பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் பில்லர் கோவில் தெரு என்ற பெயர் பெற்றது.
  2. இதற்க்கு முன் இந்த தெரு பறையர் தெரு என்ற சாதியின் பெயர் கொண்டு இருந்தது.
 6. தேத்தடிக்கொள்ளை
 7. மேலத்தெரு
  1. கிராமத்தின் மேற்கு திசையில் அமைந்திருப்பதால் மேலத்தெரு என்ற பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 8. வடக்குத்தெரு
  1. கிராமத்தின் வடக்கு திசையில் அமைந்திருப்பதால் வடக்குத்தெரு என்ற பெயர் கிடைக்க பெற்றது.

கீழத்தெரு:

 1. அம்மணி வேளாண் வீடு
  1. கோத்திரத்தில் அம்மணி வேளான் என்றவரின் பெயர் கொண்டு வந்த பெயர் இது.
 2. கள்ள வீடு
  1. சாதியின் பெயர் கொண்டு வந்த பெயர் இது.
 3. கள்ளிகாட்டான்வீடு
 4. காத்தான்வீடு
  1. கிராமத்தை காக்கும் பொறுப்பு இந்த வீட்டினரிடம் கொடுக்கப்பட்டது.
 5. காரியாம்வீடு
 6. கொழுப்பன்வீடு
 7. சின்னவேளாண்வீடு
  1. கோத்திரத்தில் சின்ன வேளாண் வென்றவரின் பெயர் கொண்டு வந்த பெயர் இது.
 8. செம்பன் வீடு
  1. செம்பன்கொள்ளை என்ற ஊரிலிருந்து  இருந்து இடன்பெயன்ற காரணத்தால், இந்த பெயர் இந்த வீட்டிற்கு கிடைக்க பெற்றது.
  2. கிராமத்தில் சில குடும்பங்களை பாதுகாக்கும் காரணத்திற்காக இடம் பெயன்றனர்.
 9. தஞ்சவூராம்வீடு
  1. தஞ்சவூரில்ரிந்து இடம் பெயர் வந்த குடும்பம் என்பதால் இந்த பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 10. தண்டக்காரன்வீடு
 11. தெய்ராம்வீடு 
 12. நல்லண்ணன் வீடு
 13. நாடார் வீடு
 14. நொண்டியன்வீடு
 15. பெத்தான்வீடு
 16. பொன்னிவீடு (மன்னங்காட்டாம் வீடு)
 17. மொட்டாம்வீடு
 18. வண்டிகருப்பண்ணன் வீடு
 19. வாணியசெட்டியார் வீடு
  1. கிராமத்தின் மாடுகளை வைத்து எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் தொழிலை கொண்டு பெற்ற வீடு மட்டும் சாதியின் பெயரை கொண்ட வீட்டின் பெயர்.
 20. வெல்லாம் வீடு
 21. வேம்பாம்வீடு

தெற்குதெரு:

 1. வள்ளியா வீடு
  1. கோத்திரத்தில் ஒரு குடும்பத்தலைவியின் பெயர் கொண்டு கிடைக்கபெற்ற பெயர் இது.
 2. அரியமுத்துவீடு
  1. கோத்திரத்தில் அரியமுத்து என்ற குடும்ப தலைவரின் பெயர் கொண்டு கிடைக்கபெற்ற பெயர் இது.
 3. வாசன்வீடு
  1. கோத்திரத்தில் ஸ்ரீநிவாசன் என்ற பெயர் கொண்ட குடும்ப தலைவரின் குறிகிய பெயராகிய வாசன் என்ற பெயர் கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 4. நாகூராம்வீடு
  1. நகூரில்ரிந்து இடம் பெயர்ந்து வந்தவர்கள் என்ற ஊர் கொண்டு கிடைக்கபெற்ற பெயர் இது.
 5. ஆராம்வீடு
 6. ஆவடையாம்வீடு
 7. உழவனம் வீடு
  1. கோத்திரத்தில் உலகநாதன் என்ற பெயர் கொண்ட குடும்ப தலைவரின் குறுகிய பெயர் உலக என்பதுடன் வேளான் (துணை பெயர்) சேர்த்து  உலக வேளாண் வீடு  என்பதை சுருக்கி உழவனம் வீடு என்ற பெயர் பெற்றது.
 8. ஊமைஅண்ணன் வீடு 
 9. கருப்பாயீவீடு
 10. காவேரியக்காவீடு
  1. கோத்திரத்தில் காவேரி என்ற குடும்ப தலைவியின் (மூத்த தலைவி) பெயர் கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 11. கீரத்தூரான்வீடு
  1. கீரத்தூரில் இருந்து இடம் பெயரந்ததால் இந்த பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 12. கொல்லர் வீடு
  1. செய்யும் தொழிலை கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 13. சாமியார் வீடு
  1. கோத்திரத்தில் கடவுளை வணங்குவதையே தன கடைமையாக கொண்டவரின் மூலம் கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 14. குட்டச்சி வீடு
 15. செல்லமாரிவீடு
 16. செவகுட்டிவீடு
 17. முருகன்வீடு
 18. தவிடம்வீடு
 19. தியாகுவேளாண்வீடு
 20. முத்தனம்வீடு
 21. மாங்கொடையாம்வீடு
 22. தெற்குஆண்டியன்வீடு
 23. வெங்கடாசலன்வீடு
 24. வேப்படிகொள்ளை
 25. வேலிராயன்வீடு
 26. பெத்தண்ணன் வீடு
தேத்தடிக்கொல்லை:
 1. அம்பலகார வீடு 
நடுத்தெரு:

 1. ஆட்டுக்காரன்வீடு
  1. ஆடுகளை வைத்து தொழில் செய்ததால் கிடைக்கபெற்ற பெயர் இது.
 2. ஏவலாம்வீடு
 3. கிரிட்டினவேளாண்வீடு
  1. கோத்திரத்தில் கிருட்டிணன் என்ற குடும்ப தலைவரின் பெயர் கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 4. குட்டச்சி வீடு
 5. குப்பாயிவீடு
  1. கோத்திரத்தில் குப்பாயி என்ற குடும்ப தலைவியின் பெயர் கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 6. செட்டியார் வீடு
  1. சாதியின் பெயர் கொண்டு கிடைக்க பெற்ற பெயர் இது.
 7. தாண்டாம்வீடு
 8. பஞ்சாம் வீடு
 9. பரட்டையன்வீடு
 10. பூச்சிவீடு
 11. பொன்னாகன்னிவீடு
 12. முத்தாம்வீடு
 13. மேலவீடு
  1. மேற்கு திசையில் அமைந்துள்ள வீடு என்பதால் இந்த பெயர் கிடைக்க பெற்றது.
 14. வேலிவீடு
 15. வேளாம் வீடு
பிலாவடிகொல்லை:

 1. அப்பாயிவீடு
 2. அப்புவீடு
 3. அம்மிவீடு
 4. ஐயம் வீடு
 5. காத்தாயீவீடு
 6. குட்டச்சி வீடு
 7. குப்பேரியம்வீடு
 8. தச்சர் வீடு
 9. நாயத்துவீடு
 10. பூச்சி வீடு
 11. லெட்சுமான்வீடு
 12. வண்ணான் வீடு
பிள்ளையார்கோவில் தெரு:
 1. ஆதிதிராவிட வீடு
மேலத்தெரு:
 1. அவையாம்வீடு
 2. ஆண்டியாம்வீடு
 3. ஓயமாரிவீடு 
 4. கருபூராம்வீடு
 5. குஞ்சாயிவீடு
 6. சிலம்பவேளான்காட்டான்வீடு
 7. சுக்கிரியன் வீடு
 8. சுந்தாம்வீடு
 9. செல்லாயி வீடு
 10. தொப்பாயீவீடு
 11. பள்ளிகொடுத்தான்வீடு
 12. மரியான் வீடு 
 13. வெள்ளமுத்தியாம் வீடு
 14. வேலாம் வீடு
வடக்குத்தெரு:
 1. அப்பச்சி வீடு
 2. செல்லாம்வீடு
 3. தங்கம்வீடு
 4. நாச்சி வீடு 
 5. பழனியப்பன்வீடு
 6. பொதியன்வீடு
 7. மெய்காரியன் வீடு
 8. வெள்ளேரியன் வீடு
 9. வைத்தியன்வீடு
 10. வைரப்பவேளான் வீடு

Comments