விவசாய நீர் இறைக்கும் முறை


  1. இயற்கை வாய்க்கால் முறை
  2. ஏற்றம்
  3. சம எடைகொண்டு கல் கொண்டு இறைத்தல்
Comments