வீட்டு தேவை தண்ணீர்


வீடிற்கு தேவையான தண்ணீர் பின்வரும் முறைகளிளிரிந்து பெறப்பட்டுள்ளது.
  1. கயிறு கொண்டு கிணற்றில் வாலி அல்லது குடம் மூலம் நீர் ஏற்றல்
  2. கை எக்கிகளை கொண்டு சிறு குழாய் கிணறுகளில் நீர் ஏற்றல்.
Comments