வீட்டு பகுதியினை சுத்தம் செய்ய

வீட்டு பகுதியினை சுத்தம் செய்ய கீழ்கண்ட கண்டவை பயன்படுத்தப்பட்டது.
  1. விளக்கமாறு 
  2. மண் வீட்டிற்கு சாணி மொழுகுதல்
Comments