உணவு தானியங்கள்

கிராமத்தினர் அனைவரும் இயற்கை உணவினையே பயன்தினார்கள்,
  1. அரிசி 
    1. நெல்லில் இருந்து கை குத்திகளால் பிரித்தெடுக்கபடுகிறது
  2. உளுந்து 
    1. உளுந்து உடைபான்கள் கொண்டு உடைக்கப்படும் (இரு பெரும் கற்கள்)
  3. எல்
  4. வேர் கடலை
  5. சோளம்
  6. கேழ்விறகு
Comments