தலைமுடி சுத்தம் செய்ய


தலைமுடி சுத்தம் செய்ய பின்வருபவை பயன்படுத்தப்பட்டது.
  1. சீயக்காய் (Acacia Concinna)
  2. நல்லெண்ணெய்
  3. வடித்த கஞ்சி
Comments