பயணம்

பின்வரும் முறைகளை பயணங்களுக்கு பயன்படுத்தினர்,
  1. நெடுந்தொலைவு - குதிரை வண்டிகள்
  2. மிதிவண்டிகள்
  3. மாட்டு வண்டிகள்
மேற் கூறிய அனைத்து முறைகளிலும் இயற்க்கைக்கு பாதுகாப்பான,  கார்பன் வெளியேட்ட்ரம் இல்லாமலே பயணம் செய்துளார்கள்.

Comments