பல் துலக்க


பல் துலக்குவதற்கு கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது.

  1. ஆல குச்சி
  2. வெப்பம் குச்சி
  3. செங்கல்
Comments