கால்நடை உணவு


எருது, பசு மற்றும் எருமை மாடுகளுக்கு கீழ்கண்ட உணவு மட்டுமே வழங்கபட்டது.
  1. வைக்கோல்
  2. இயற்கை முறையில் கிடைக்கும் புல்
  3. தவிடு
  4. புண்ணாக்கு
Comments