இயற்க்கை உரம்


  1. எருது, எருமை, பசு மற்றும் கன்றுகள் மூலம் கிடைக்கும் சானிகள்
  2. இழை தலைகள்.
  3. மக்கிய பொருட்கள்
  4. வேப்பம் புண்ணாக்கு
  5. தேங்காய் மட்டை சோறு
  6. சாம்பல்
Comments