இயற்கை உணவு முறை

கிராமத்தினர் உட்கொண்ட உணவுகள் அனைத்தும் இயற்கையாக தயாரிக்கப்படும்,
  1. எந்த ஒரு உணவையும் பதபடுத்தவதில்லை.
  2. குளிரூட்டிகள் பயன்படுத்தபடுவதில்லை.
  3. இயற்கை உரத்துடன் வளர்க்கப்பட்ட காய் கறிகள்

Comments