ஈரத்தன்மை பாதுகாக்கும் முறை


மரங்கள், செடிகள், மற்றும் வீட்டின் ஈரத்தன்மை பாதுகாப்பதற்கு தேங்காய் மட்டை சோறு பயன்படுத்தபடுகிறது.
Comments