சமையல் பாத்திரங்கள்

முற்றிலும் உலைகளினால் சுடப்பட்ட,
  1. பானை
    1. சோறு செய்வதற்கு பயன்பட்டது
  2. சட்டி
    1. குழம்பு மற்றும் ரச வகைகள். மற்றும் வறுவல் செய்வதற்கு பயன்பட்டது
Comments