சமையல் எரிபொருள்

சமையல் எரிபொருளாக,
  1. தோகை (தென்னை மரத்தின் கழிவு)
  2. மட்டைகளி
  3. மர கிளைகள்

Comments