அறுவடை முறைகள்


அனைத்து அறுவடை முறைகளும் இயற்க்கை முறைகளில் மட்டுமே செய்யபட்டுள்ளது.
கார்பன் வெளியேற்றம் எதுவும் இல்லை.


Comments