வரிசை எடுத்து செல்லும் போக்குவரத்து


கிராமத்தில் பின்வரும் முறைகளில் வரிசைகள் எடுத்து போக்குவரத்து பயன்படுத்தபடுகிறது,
  1. மிதிவண்டி
  2. இயந்திர இரு சக்கர வண்டி
  3. மாட்டு வண்டி
  4. இழுவை
  5. நான்கு சக்கர வண்டி
  6. பேருந்து