கல்வி‎ > ‎

பாரதி ஆங்கில பள்ளி

உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த பள்ளி சம்பந்தமாக வரலாற்று செய்திகள் இருப்பின் தெரியபடுத்தவும்.

தொடக்க ஆண்டு
தொடங்குவதற்கு முயற்சி செய்தவர்கள்
பள்ளி மூடிய ஆண்டு
மேலும் இந்த பள்ளி சம்பந்தமான வரலாற்று செய்திகள்