மார்த்தாம்வீட்டு நிலப்பகுதி


இப்பகுதியில் கிராமத்தின் முக்கிய அலுவலகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்நிலப்பகுதி எப்படி கிராமத்தின் பொதுநிலமானது என்பதை தெரிந்தவர்கள் இணையதளத்தில் தங்களுக்குத் தெரிந்த
செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும்.
Comments