மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முன்


மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் முன் அதன் முழுமையான எழுத்து உச்சரிப்பை தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்தவும்.
சமஸ்க்ருத மொழி உச்சரிப்பை தெரிந்து கொண்டு உச்சரிக்கவும். மற்ற மொழிகளின் நேரடி உச்சரிப்பு முழுமையானதல்ல.


Comments