சமஸ்க்ருத மந்திரங்கள்


கிராமத்தின் கோவில்கள் மற்றும் விஷேஷங்களுக்கு ஒப்பிக்கபடும் மந்திரங்கள்.தங்களுக்கு இது பற்றி தகவல்கள் மற்றும் சுட்டிகள் தெரியுமேனின் தெரியபடுத்தவும்.