இந்து மதம்


இந்து மதத்தில் காசாங்காடு கிராமத்தினர் சிவ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

சிவனையே முதற்கடவுளாக வழிபாட்டு வருபவர்கள்.