வாய்வழி வரலாறு மையம்

சிங்கப்பூர் வாய்வழி வரலாறு மையம் மூலம், தேசிய ஆவன காப்பகத்தில் கிடைத்த காசாங்கட்டினரின் சிங்கப்பூர் வாழ்க்கை வரலாறு.

தகவல் பகிர்ந்து கொண்டவரின் பெயர்: திரு. தண்டாயுதபாணி காசிநாதன்
கோப்பு எண்: 001264   தட்டு எண்: 1-8
திட்டம்: சிங்கப்பூர் சமூகங்கள் - பகுதி - 2 

தமிழ்:

விரைவில் வெளியிடப்படும்.

ஆங்கிலம்: (தகவல் மூல தளத்தில் உள்ளபடியே)

  1. Personal background. Family and educational background. Father and Grandfather had laundry business in Singapore. Caste system and main divisions. Barbers, craftsmen and laundrymen treated badly along caste lines. Major temples and festivals in India. Description of Kasikadu Village in Tanjore District. At age of 9 involved in laundry work in India. Main occupation of people in village.
  2. RAJULLAH, RONA and JELA GOPAL were popular ships for Tamils coming to Malaysia and Singapore. Kasankadu and Artiviti Village Tamils from Tanjore District worked here as newspaper vendors and puttu mayam sellers. After war father went back to India. His own plans to come to Singapore. Uncle made arrangements for him in 1950. Father sent him off at port. Came here and worked in uncle's laundry shop at Upper Serangoon Road.
  3. Stayed at Suppiah Laundry at Norris Road until uncle came to fetch him in 1953. Uncle's laundry shop at 114 Upper Serangoon Road known as Indian Laundry. Shop business and home delivery services in 1950s. Description of Potong Pasir. Attap houses, cattle breeding, farm and ponds. Place like little Indian village. Buses, bullock-carts for transportation. Nature of laundry business.
  4. Indian laundry shops in Singapore in 1950s and 1960s. Vasantha Laundry, Narayanasamy Laundry, Marimuthu Laundry, Karrupiah Laundry and many others. Europeans and Tamils main customers. Type of customers and hospital contracts. Laundry charges. Ingredients for laundry business. Younger generation shun this job; reasons for trend. Fewer laundry shops now. Now his business based on old clients. Limited income.
  5. Description of Tamils. Some were professionals like doctors and lawyers; others labourers. Serangoon Road; restaurants, textile shops in 1950s and 1960s at Serangoon Road. Five-foot way traders like puttu mayam and kachang puteh sellers. Popular mode of transportation. Many Tamils worked in Harbour Board and Municipality. Tattoo artists. Tamils' lifestyle and religion. Granting of citizenship in 1955 onwards to Tamils.
  6. Tamil Muslim eating stalls. Many Kasakadu Village Tamils in Potong Pasir operated Indian laundry shops from 1950-1980. Shifted to Ottawa Road (Naval Base). Malayalee community concentrated in Naval Base. Took over laundry shop which was there for about 20-30 years. Jalan Kedai stalls, provision shops and eating stalls in Naval Base. Malayalees left the place; some migrated, others resettled in Marsiling and Yishun.
  7. Tanjong Pagar vicinity in 1950s and 1960s. Many Tamils in Anson Road and Nelson Road. Mostly Tamils worked in Harbour Board. Naval Base Malayalees worked in dockyards. Balasubramaniam Temple in Canberra Road, Chandra Vilas Restaurant at Jalan Kedai and Narayanan Mission Home for Aged are some old buildings there now. Rajamanikam famous astrologer for Tamils in early days. Description of temples and Hindu festivals.
  8. In 1955, went to India for marriage. Has 4 children. Description of marriage ceremony. Daily routine - reading Tamil Murasu newspaper, laundry work, prayers and frequenting Serangoon Road for shopping, occasionally goes to Balasubramaniam Temple at Canberra Road, listens to Tamil radio programme most of the time.

தகவல் உதவி:

தகவல் சுட்டிகள் விபரம்: