முதற்பக்கம்


காசாங்காடு கிராமத்தின் வரலாற்று தளத்தில் உங்களை காண்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.
இங்கு கிராமத்தில் வரலாற்று செய்திகாளாக உள்ள அனைவற்றும் சேகரிக்கப்படும். தகவல்கள் ஏதேனும் விடுபட்டிருப்பின் குழுவிற்கு தெரியபடுத்தவும். நன்றி.

தாங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்பித்தல் மூலம் குழந்தையின் குழந்தைக்கு  கற்பிக்கின்றீர்கள்.

அங்கீகாரமின்மை: இது பொது மக்கள் மற்றும் காசாங்காடு இணைய குழுவின் சமூக சேவை. செய்திகள் துல்லியமாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏதேனும் அப்படி இருந்தால் அவைகளை சரி செய்து இணைய குழுவின் மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.